top of page

- - - > APPOINTMENTS AVAILABLE UNTIL SATURDAY, THE 29TH OF APRIL. HURRY UP & BOOK YOUR TIME SLOT!

(Scroll down for English)

HELLO

... děkujeme, že jste si nás naskenovali! Jsme Nežka a Orhan, dva umělci pracující na site-specific projektu ve vašem městě. Snažíme se sbírat příběhy, propojovat je s různými místy ve městě a vytvořit z nich zvukovou procházku. Pro to, abychom náš záměr mohli uskutečnit, potřebujeme vaši pomoc. Rádi bychom s vámi nahráli příběh dle vašeho výběru a zařadili jej do našeho projektu.Funguje to takto:

 

Obsah a forma jsou na vaší volbě; můžete s námi sdílet (fiktivní) příběh, báseň, vzpomínku, myšlenku – cokoliv uznáte za vhodné.

To, co nám budete sdělovat, můžete řici v jakémkoli jazyce.

Nebudeme vás cenzurovat.*

Pokud budete chtít zůstat v anonymitě, můžeme změnit váš hlas.

 

Z naší strany máme jeden požadavek: to, co se s námi rozhodnete sdílet, by se mělo vztahovat k určitému, vámi zvolenému místu ve městě nebo v jeho okolí. Váš příběh tak budeme moci propojit s konkrétní lokací pomocí individuálně vytvořených QR kódů.

 

Podle našich zkušeností je nahrávání příběhů rychlé a bezbolestné (i když jste nikdy předtím nebyli nahráváni). Většina účastníků, kteří si zpočátku nebyli jisti, nám později dokonce řekla, že byli opravdu rádi, že se projektu zúčastnili.

 

Chcete-li se zúčastnit, jednoduše nám dejte vědět, kdy budete mít volno na krátké nahrávání. Pokusíme se co nejlépe přizpůsobit vašemu času a místu:

e-mail: nezkazamar@gmail.com

Whatsapp: +386 69 972 313

 

VÝSTUP

 

Soundwalk je projekt, který stojí na prahu mezi vizuálním uměním, literaturou, performance, zvukem a pouličním uměním. Posouvá hranice média malby a zaměřuje se na vizuální výzkum nezhmotněných obrazů. Je strukturován jako zvuková procházka a jeho hlavní složkou je síť vyprávění, zmapovaných po městě, přiřazujících shromážděné záznamy k jejich konkrétním místům. Tato interaktivní zvuková mapa, která přidává další vrstvu k panoramatu města, funguje mimo vnímanou časovou osu. Zvuky znovu vytvořeného prostředí reprodukují nehmotné obrazy, které zůstávají na pomezí fikce a reality.

 

Soundwalk je přístupný pomocí QR kódů rozmístěných po různých částech města, čímž je široce dostupný a přeměňuje město na muzeum pod širým nebem. Jejím záměrem je sestavit síť příběhů shromažďováním různých příběhů napříč komunitou. Nahrané zvuky vztahující se ke konkrétním místům poskytují zvukovou strukturu a skýtají posluchači obrazy, které ve skutečnosti na daném místě již neexistují nebo ještě nevznikly. Tento projekt si navíc klade za cíl propojit se na mezilidské úrovni, kde se jinak cizí neslyšené zkušenosti a pozorování náhle stanou široce dostupnými a lze je pochopit, asimilovat a vcítit se do nich. Díky shromažďování a redistribuci sdílených příběhů na daném území uchovává Soundwalk část nehmotného dědictví, které by jinak zapadlo. Zaznamenané příběhy jsou kromě zvukové kulisy shromážděny do bookletu a každý z nich je doplněn dokumentární fotografií jeho umístění, jeho souřadnic a jeho QR kódu. V Košicích byla vytvořena a prezentována první kapitola (Soundwalk, Chapter I), a to s podporou Nadace Anny Lindhové, Evropské unie a Slovak Arts Council. Umělci v současné době pracují na kapitolách II a III v Istanbulu v Turecku a v Pardubicích v České republice. Část vydaných sešitů každé kapitoly je uložena v archivu umělců s cílem později vytvořit sbírku měst sjednocující všechny kapitoly do jednoho konečného vydání.Kliknutím sem se dozvíte více o projektu.

 

Děkujeme za přečtení a doufáme, že se brzy uvidíme!

 

* Umělci si vyhrazují právo cenzurovat v případech nenávistných projevů.

HELLO...

 

...and thank you for scanning! We are Nežka and Orhan, two artists working on a site-specific project in your city. We are on a quest for collecting stories and connecting them to various locations around the town, creating a soundwalk. We need your help to make it happen. We would like to record a story of your choice and include it in our project.

This is HOW it works:

 

The content and the form are your choice; you can share a (fictional) story, a poem, a memory, a thought—whatever you find fitting.

You can convey it in any language.

We will not censor.*

We can alter your voice if you prefer to stay anonymous.

 

We have one request from our side: what you decide to share with us should be tied to a location of your choice in or around the city. This way we will be able to connect your story to a specific location using individually created QR codes.

 

In our experience the recording of stories is quick and painless (even if you have never been recorded before). Even better; most of the participants that were unsure at first later told us they were genuinely happy to have taken part in the project.

 

In order to participate, simply let us know when you are free for the short recording session. We will try our best to adjust to your time and location:

e-mail: nezkazamar@gmail.com

Whatsapp: +386 69 972 313

 

OUTCOME

 

A Soundwalk is a project that sits on the threshold between visual arts, literature, performance, sound, and street art. Pushing the limits of painting as a medium, it focuses on the visual research of the unmaterialized images. It is structured as a soundwalk, and its main component is a web of narratives, mapped out through the city, assigning collected records to their specific locations. Adding another layer to the cityscape, this interactive sound map operates outside the perceived timeline. The sounds of the re-created environment reproduce intangible imagery, that remains on the verge between fiction and reality.

 

A Soundwalk is accessible via QR codes spread throughout different areas of the city, thus making it widely available, transforming the city into an open air museum. Its intention is to compose a web of narratives by collecting diverse stories throughout the community. Recorded sounds related to specific places provide a sound structure, facilitating the listener with imagery that in reality does not exist anymore or has not yet come into existence at a given location.
 Furthermore, this project aims to connect on an interpersonal level, where otherwise foreign unheard experiences and observations suddenly become widely available and can be understood, assimilated and empathised with. With a collection and redistribution of shared stories in a given territory, 
A Soundwalk preserves a part of the untangible heritage that would otherwise fall at the bottom in the hierarchy of preservation. In addition to the soundscape, the recorded stories are collected into a booklet, and each of them is accompanied by a documentary photograph of its location, its coordinates, and its QR code. So far A Soundwalk, Chapter I has been created, presented, and published in Košice, Slovakia, with the support of Anna Lindh Foundation, the European Union and the Slovak Arts Council. The artists are currently working on Chapters II   and III in Istanbul, Turkey, and in Pardubice, Czech Republic. A part of published booklets of each chapter is kept in the artists’ archive with the aim to later create a collection of cities, unifying all the chapters in one final edition.

Click here to find out more about the project.

 

 

Thank you for reading and we hope to see you soon!

 

 

 

 

* The artists reserve the right to censor in cases of hate speech.

WhatsApp

contact_phone.png

e-mail

contact_email_pd.png
bottom of page